Skip to main content

Pravila nagradne igre Sejem Narava-zdravje 2024

1. ČLEN
Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre Sejem Narava-zdravje 2024. Organizator nagradne igre je Združenje HumanUP, Medvedova ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra se izvaja z namenom promocije storive organizatorja. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator.

2. ČLEN
Nagradna igra poteka od 10. do 13. oktobra 2024 do 23.59, nanaša pa se na celotno območje Republike Slovenije. Nagradna igra poteka na spletni strani organizatorja, ki je dostopna na povezavi [vstavi povezavo].

3. ČLEN
Nagradni sklad vsebuje eno nagrado, to je:
Namestitev atlasa za 1 osebo v vrednosti 200 €, ki vključuje namestitev atlasa in dva pregleda v roku enega leta v Ljubljani, v prostorih organizatorja.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, drugo blago ali storitve.

4. ČLEN
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, člani žirije in njihovi družinski člani (starši, zakonci, otroci, bratje ali sestre). Mladoletni udeleženec nagradne igre mora za sodelovanje pridobiti soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov ali skrbnikov. Organizator takšno soglasje preverja najpozneje ob podelitvi nagrade.

5. ČLEN
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči pravilno odgovoriti na nagradno vprašanje na spletni strani organizatorja.

6. ČLEN
Nagrajenec bo izbran z naključnim žrebom. Rezultate žrebanja bomo objavili na spletni strani https://www.namestitev-atlasa-humanup.si/novice/ in na Facebook ter Instagram profilu Združenja HumanUP najpozneje 7 dni po zaključku nagradne igre. V igri za žrebanje bodo vsi, ki bodo do 13. oktobra 2024 do 23.59 sodelovali v nagradni igri po pravilih, določenih v 5. členu.
Žrebanje bo potekalo 14. oktobra 2024, ko bomo izmed vseh sodelujočih izžrebali nagrajenca, ki bo prejel nagrado, brezplačno namestitev atlasa.

7. ČLEN
Nagrajenec bo po telefonu ali e-pošti pozvan, naj v roku 3 dni organizatorju pošlje svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, poštna številka in kraj, davčna številka). Če nagrajenec v roku 3 dni organizatorju ne dostavi naslova, bo organizator obdržal nagrado.
Nagrado mora nagrajenec izkoristiti v roku 90 dni od dneva, ko je organizatorju poslal svoje osebne podatke.

8. ČLEN
Sodelujoči ne morejo zahtevati nagrade v večjih količinah ali pa drugačne nagrade od navedenih v pravilih nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejemajo pravila nagradne igre in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Nagrajenec se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da sta njegova ime in priimek ter fotografije s prejema nagrade javno objavljeni na spletni strani in družbenih omrežjih organizatorja.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
– se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov nagrajenca,
– se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji igre/natečaja,
– nagrade zaradi napačno izpolnjenih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče podeliti.
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru spora med sodelujočimi v nagradni igri. Morebitni spori ne bodo vplivali na pravila, v skladu s katerimi organizator podeljuje nagrade.

9. ČLEN
Napačne ali nepopolno izpolnjene prijave so neveljavne in ne bodo upoštevane pri izboru nagrajencev.

10. ČLEN
Osebni podatki nagrajenca bodo uporabljeni izključno za namene izvedbe nagradne igre, podeljevanja nagrad v nagradni igri in plačila akontacije dohodnine. Podatki, ki jih bo nagrajenec posredoval, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), razen v obsegu, kjer se to izrecno določa s temi pravili. Po izkoriščeni nagradi bodo osebni podatki nagrajenca uničeni. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki, ki se nanašajo nanj, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagrajevanja in sicer za namen kontaktiranja sodelujočih v zvezi s potekom, obveščanjem, nagrajevanjem ali spremembami vezanimi na nagradno igro in izrecno soglaša, da se lahko objavi njegovo ime in priimek ter naložena fotografija na spletni strani in družbenih omrežjih organizatorja. Če nagrajenec tega podatka ne želi zaupati, se lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način prevzema nagrade ali pa se nagradi odpove. V času upravljanja osebnih podatkov ima sodelujoči v nagradni igri možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, in sicer z zahtevo po elektronski pošti ddamnjan@gmail.com. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator – Združenje HumanUP.
Posameznik ima pravico pridobiti naslednje informacije, ki se nanašajo na njegove osebne podatke:
– namen obdelave,
– vrste osebnih podatkov,
– uporabnike ali kategorije uporabnikov,
– predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov,
– pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
– kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

11. ČLEN
Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Organizator bo odvedel in plačal davek v skladu z zakonom.

12. ČLEN
V primeru spora med organizatorjem in sodelujočimi je pristojno sodišče v Ljubljani.

13. ČLEN
Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek spletne strani organizatorja.

Close Menu

Združenje HumanUP


Medvedova ulica 12
1000 Ljubljana

Mag. Damnjan Damnjanović
predsednik Združenja HumanUP
+386 70 871 384
info@namestitev-atlasa-humanup.si